De AOW toeslag vanaf 1 april 2015?

De AOW toeslag vanaf 1 april 2015?

Een AOW-gerechtigde kan onder voorwaarden een toeslag ontvangen boven op de AOW die hij of zij zelf ontvangt. Dit is het geval als zijn partner nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Indien de partner echter te veel verdienen bestaat er geen recht op de toeslag.

1 April 2015

Op 1 april 2015 vervalt deze toeslag. Als men op die datum of later voor het eerst AOW ontvangt,  krijgt de AOW-gerechtigde geen toeslag voor de jongere partner. Ook niet als de partner niet te veel verdient of zelfs totaal geen inkomen heeft. Men kan dus nooit een toeslag ontvangen indien de AOW-gerechtigde geboren is op of na 1 januari 1950.

Vragen

Hoewel deze regeling al lang bekend is, roept ze nog steeds veel vragen op. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een aantal van de meest voorkomende vragen beantwoord.

Een voorbeeld

Indien de AOW-gerechtigde nu al een toeslag ontvangt of deze krijgt vóór 1 april 2015 dan behoudt de AOW-gerechtigde deze zolang diens partner niet te veel verdient. Indien de partner te veel gaat verdienen, zal de AOW-gerechtigde diens toeslag voorgoed kwijtraken.

Probleem

Veel mensen zijn niet op tijd begonnen met het opbouwen van een eigen vermogen, dat op het moment dat men niet meer werkt, gebruikt kan worden om het pensioen aan te vullen. Indien beide partners ongeveer dezelfde leeftijd hebben, zal het tekort dat ontstaan door het wegvallen van de AOW toeslag, in veel situaties niet onoverkomelijk zijn. Indien er een groter leeftijdsverschil tussen beide partners bestaat, zal het probleem groter zijn en zullen er dus de nodige maatregelen genomen moeten worden. Men dient er ook van bewust te zijn dat niet alleen het wegvallen van de AOW toeslag een pensioentekort oplevert. Er zijn veel situaties die tot een pensioentekort zullen leiden. Een voorbeeld van een andere oorzaak is het feit dat er in veel pensioenregelingen wordt gerekend met een (veel) hogere AOW uitkering dan in werkelijkheid ontvangen zal worden.